Home Departments Department of Legal History Profile of the Department

Profil katedry

PDF
Print

Katedra dejín práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave je vedecko-pedagogickým pracoviskom uskutočňujúcim vedecký výskum slovenských právnych dejín a svetových právnych dejín a ich výučbu. Katedra zabezpečuje aj výučbu teoretických a metodologických základov vedeckej práce. 

Vedecký výskum právnych dejín uskutočňovaný pracovníkmi katedry dejín práva spočíva v skúmaní verejno- a súkromnoprávnych inštitúcií existujúcich v minulosti, ich obsahu, formy, vývojových zmien, ako aj ich sociálneho, ekonomického, politického a kultúrneho kontextu. Súčasne sa skúma odkaz týchto inštitúcií pre politickú a právnu súčasnosť, resp. podiel, ktorý mali na jej formovaní. 

Metodológia, ktorú pracovníci katedry dejín práva využívajú vo svojich výskumoch, je vzhľadom na povahu právnych dejín zákonite interdisciplinárna a zahŕňa metódy, koncepty, interpretačné schémy a termíny právnej vedy (všeobecnej teórie štátu a práva, ako aj jednotlivých odvetvových právnych vied), historickej vedy (v súvislosti s rozborom historických právnych prameňov a historického kontextu, v ktorom vznikli a pôsobili a pod.) a v menšej miere aj ďalších sociálnych vied (napr. sociológie, kultúrnej a sociálnej antropológie, archeológie), ako aj filozofie.

Pracovníci katedry dejín práva uskutočňujú vedecko-výskumnú činnosť individuálne aj kolektívne. V oboch prípadoch túto činnosť charakterizujú: riešenie grantových vedeckých projektov, publikovanie výsledkov bádania vo forme štúdií a monografií doma i v zahraničí, realizácia študijných a výskumných pobytov doma i v zahraničí a pod. Kolektívne uskutočňovaná vedecko-výskumná činnosť pracovníkov katedry sa v posledných rokoch sústreďuje na dve oblasti, a to na - 1) právnohistorické aspekty sociálnej doktríny 20. storočia a 2) problematiku výučby právnych dejín (obsahová reforma právnohistorických predmetov a ich napojenie na pozitívnoprávne predmety; optimalizácia didaktických metód používaných pri výučbe právnych dejín a i.). Významným publikačným výstupom v rámci prvej z uvedených oblastí výskumu sú v zahraničí vydaná kolektívna vedecká monografia MOSNÝ, P. a kol.: Právnohistorická realita sociálnej doktríny 20. storočia (Krakov 2013) a jej prepracované a rozšírené druhé vydanie MOSNÝ, P. a kol.: Právnohistorická realita sociálnej doktríny 20. storočia (Krakov 2014). Významným publikačným výstupom v rámci druhej z uvedených oblastí výskumu je v zahraničí vydaný zborník MOSNÝ, P. - LACLAVÍKOVÁ, M. (eds.): Reformná optimalizácia výučby dejín štátu a práva - nové výzvy pre 21. storočie (Kraków 2012), ktorý zahŕňa príspevky prezentované na medzinárodnej on-line vedeckej konferencie, organizovanej katedrou dejín práva PF TU dňa 1. júna 2012. (Podrobnejšie informácie o vedecko-výskumnej činnosti katedry sú k dispozícii v častiach internetovej stránky katedry Úspechy a podujatia a Vedeckovýskumná činnosť, ako aj vo vedecko-pedagogických profiloch pracovníkov katedry zverejnených v časti internetovej stránky katedry Členovia katedry.)

Pracovníci katedry dejín práva popri vedeckom bádaní uskutočňujú aj pedagogickú činnosť, ktorá v rámci systému univerzitného právnického vzdelávania plní najmä dôležitú a nezastupiteľnú propedeutickú funkciu, t.j. študentov systematicky uvádza do právnického štúdia. Táto činnosť študentom konkrétne umožňuje: 1) získať rozsiahle poznatky o štáte a práve, ich teoretických reflexiách i dejinných premenách, ako aj 2) osvojiť si solídne základy vedeckej práce (nielen v oblasti právnej histórie), ktoré študenti prakticky využijú pri tvorbe svojich záverečných prác. Výučba právnych dejín pracovníkmi katedry sa sústreďuje na starší, novší i najnovší vývoj verejného a súkromného práva na území Slovenska, v európskych štátoch, ako aj v niektorých oblastiach mimoeurópskeho sveta (napr. v USA).

Katedra dejín práva v súčasnosti zabezpečuje výučbu dvoch povinných, šiestich povinne voliteľných a dvoch výberových kurzov v slovenskom a perspektívne aj v anglickom jazyku. Plánuje sa rozšírenie ponuky vyučovaných kurzov. Súčasťou pedagogickej činnosti pracovníkov katedry dejín práva je aj tvorba učebníc, vrátane učebníc v anglickom jazyku. Pracovníci katedry tiež vedú a oponujú bakalárske, diplomové a dizertačné práce a oponujú rigorózne a habilitačné práce.