Home Veda a výskum

Veda a výskum

PDF
Tlačiť

Z hľadiska celkového hodnotenia fakulta považuje popri nových formách vzdelávania, vedeckovýskumnú činnosť za jednu zo svojich primárnych aktivít, z ktorých sa odvíja aj jej medzinárodná akceptácia. Vedecký profil fakulty a medzinrádone uznávané výsledky, ktoré fakulta dosiahla, sú povzbudzujúce do ďalších rokov. Prejavuje sa v nich trvalá aktívna vedecká činnosť pedagógov fakulty, ako aj kontinuita ďalšieho rozvoja vedeckého života na fakulte zapájaním mladých vysokoškolských učiteľov do vedeckej činnosti, najmä prostredníctvom ich účasti v riešiteľských tímoch grantových úloh, ako aj spoluprácou so špecialozovanými medzinárodnými vládnymi aj mimovládnymi organizáciami s pôsobnosťou v rôznych právno-vedeckých disciplínach verejného aj súkromného práva.